BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

  • Program Rodzina 500+
    Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
    Dowiedz się więcej...
  • Karta dużej rodziny

    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

    Dowiedz się więcej...

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Więcej
 

Świadczenia Rodzinne

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Więcej
 

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone w logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Więcej

Stypendia Szkolne

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

Więcej
 

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Więcej

500 +

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500 plus" zostały zawarte w informatorze, a także na stronie Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej
 

LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Więcej
 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach.

Więcej
 

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej
 

Dodatek Energetyczny

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

Więcej
 

Pomoc Żywnościowa

Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które spełniają kryteria POPŻ.  Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w...

Więcej

Program „Dobry Start” (300+)

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów.

Więcej