BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

  • Program Rodzina 500+
    Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
    Dowiedz się więcej...
  • Karta dużej rodziny

    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

    Dowiedz się więcej...


Dodatek Energetyczny

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób
Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-g- każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.
Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dn. 17kwietnia 2014 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 2014 r., poz. 291 zgodnie z brzmieniem pkt. (1,2,3) -obwieszczenia określa miesięczną wysokość dodatku energetycznego w kwocie (11,36 zł –gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną/ 15,77 zł-dla gospodarstwa domowego składającego się od2-4osób/ 18,93 zł- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób).

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślesinie w pok. Nr 4.
Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez Burmistrza, w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.