BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

 • Program Rodzina 500+
  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
  Dowiedz się więcej...
 • Karta dużej rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

  Dowiedz się więcej...

Stypendia Szkolne

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. 1.Podręczniki szkolne, ćwiczenia (nowe lub używane)- jeżeli faktury nie były wykazywane w „Wyprawce szkolnej”,
 2. 2.Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne (globusy, mikroskopy, kalkulatory),
 3. 3.Piórnik, zeszyty i artykuły szkolne (np.: dzienniczki ucznia, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, segregatory, teczki, okładki, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 4. 4.Tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
 5. 5.Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego- 1 para na semestr,
 6. 6.Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, bluza dresowa lub dres)- po 1 szt. na semestr,
 7. 7.Strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek)- używane w ramach zajęć szkolnych lub klubu pływackiego,
 8. 8.Przybory, przedmioty, obuwie oraz odzież robocza do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 9. 9.Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka,
 10. 10.Zakup komputera ( stacjonarny, laptop, notebook), nośniki danych ( pendrive i płyty), programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np.: monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura), również papier do drukarki, tusze, tonery i inne ( niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego),
 11. 11.Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września 2018r do kwietnia 2019r.),
 12. 12.Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych (np.: językowych, sportowych, muzycznych, tańce, karate i itp.), oraz wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 13. 13.Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry w szkole muzycznej lub ognisku muzycznym i sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną (po potwierdzeniu stosownym zaświadczeniem),
 14. 14.Koszty uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na „zielona szkołę”, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp. (koszt wycieczek szkolnych- przedłożone zaświadczenie ze szkoły o poniesionym wydatku),
 15. 15.Koszty pobytu w internacie lub bursie dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
 16. 16.Okulary korekcyjne (wraz z faktura należy dostarczyć zaświadczenie/receptę lekarza okulisty potwierdzające konieczność noszenia okularów),
 17. 17.Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia- uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

 

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się ma podstawie następujących dokumentów:

 

- faktur VAT, imiennych rachunków, dowodów wpłaty,

- w razie braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele szkolne wnioskodawca może złożyć oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie art. 75 § 2 KPA,

-w sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową  kupna- sprzedaży,

 

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 

- nazwę wystawcy, datę wystawienia/ sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),

- pełna nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - komputery i akcesoria komputerowe- obok symboli musza mieć wpisana nazwę, istotne jest, by np.: plecak, obuwie, spodenki, itp. Miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/ rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury za:

 

 • -Zakup podręczników- od czerwca 2018r.,
 • -Pozostałe materiały szkolne - od lipca 2018 r.-wg wykazu materiałów kwalifikowanych,
 • -Internet – od września 2018 r

Oczekiwany termin dostarczenia dokumentów potwierdzających w/w wydatki do stypendium szkolnego to:

 

-w I semestrze  roku szkolnego 2018/2019- do 31 października  2018r.,

-w II semestrze roku szkolnego 2018/2019- do  30 kwietnia  2019r.

 

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

 

 • Do 15 grudnia – za okres od września do grudnia,
 • Do 30 czerwca- za okres od stycznia do czerwca

 

INFORMATOR DLA Osób ubiegających się o stypendium szkolne.pdf