BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

  • Program Rodzina 500+
    Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
    Dowiedz się więcej...
  • Karta dużej rodziny

    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

    Dowiedz się więcej...

 

Karta Dużej Rodziny

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia


Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 


Wnioski pobrać można w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Ślesinie, ul. Kleczewska 15

pokój nr 1 


WYKAZ DOKUMENTÓW 

 Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności: 

 1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci ;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu

 dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

 7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej–zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca) 


CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KARTY DUŻEJ RODZINY 

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydaje się duplikat Karty.

 Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

 

Starając się o wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny złożyć należy:

1. wniosek o wydanie duplikatu karty

 2. Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny

3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

Konto bankowe na które należy dokonać przelewu:

 BS Ślesin 44 8534 0006 0000 0127 0012 6313

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

 ul. Kleczewska 15

62 -561 Ślesin

 

Tytuł przelewu: Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

 


Dokumenty do pobrania:

 

- Oświadczenie- utrata karty

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie - rodzina zastępcza

- Oświadczenie o pełnej władzy rodzicielskiej

- Oświadczenie o przysługujacych uprawnieniach oraz o konieczności powiadomienia w przypadku wystąpienia zmian

- Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

- Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny